درد و رنج آدمی از آنجا آغاز شد که برای لذت، تن به خواهش های نفسانی داد. برای لذت بیشتر تکرارش کرد. پس از تکرار عادت کردو عادت تبدیل به نیاز و نیاز هر روز باعث اجبار شد و اجبار کنترل همه چیز در زندگی را به دست گرفت.

آنجا بود که بیماران برای فرار از درد و رنج و اجبار و تسکین آشفتگی های درونی و بیرونی زندگی، کشف کرامات کردند و با قرص ها و داروهای شیمیایی به مبارزه با خویشتن خویش برخواستند.

بیماری یعنی اختلال در متابولیسم بدن

از پیدایش بشر تاکنون بیماری وجود داشته است. عدم برقراری رابطه با هر جنبه جسمی، روحی و روانی اختلال بوجود می آورد. اختلال بر هر جنبه جنبه های دیگر را درگیر کرده و درد و رنج آدمی را شکل می دهد.

ما در این موسسه رابطه ها را آموزش می دهیم تا خودتان بتوانید با آگاهی و شناخت برای همیشه با بیماری ها و آشفتگی های زندگی خداحافظی کنید.

93 بازدید

فروشگاه کتاب

blank
فهرست